Nieuwsbrief

MeetjeStad juni/june 2019

datum: 16-06-2019

Belangrijk/Important: 21 juni (komende vrijdag/next Friday!) MeetjeStad meeting in de War. Aanvang: 19:30 uur


Inhoud Nederlands

Table of contents English

Mededelingen van Harmen Zijp:

Announcements from Harmen Zijp

MjS rapport 2018

MjS report 2018

Groene dag in Park Schothorst:

wie gaat er mee? zondag 30 juni

Green day at Schothorst Park:

who's coming? Sunday, June 30

Fietsend meetnet: wil je meedoen? woensdag 17 juli

Cycling monitoring network: do you want to participate? Wednesday, July 17

Nodelist

Nodelist

Hittestress in Schothorst

Heat stress in Schothorst

Noorwegen

Norway

27-04-2019 Koningsdag

27-04-2019 Kingsday

Van de datagroep: de meteorologische lente

From the data group: the meteorological spring

Mededelingen van Harmen

MjS rapport 2018

Ieder jaar schrijven we een verslagje van wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. En dat blijkt altijd meer te zijn dan we dachten. Ook 2018 bleek een enerverend jaar met veel nieuwe ontwikkelingen. Lees het jaarverslag via deze link: http://meetjestad.net/downloads/mjs2018.pdf

Groene dag in Park Schothorst, wie gaat er mee?

Op zondag 30 juni van 11.00 – 16.00 uur is er weer een Groene Dag, een duurzaamheidsmarkt waar heel Amersfoort met standjes aanwezig is. Zoals elk jaar zijn Meet je Stad en De WAR weer uitgenodigd om een kraampje te bemannen. We geven dan informatie en komen mogelijk nieuwe deelnemers tegen. Wie heeft er zin om een paar uur mee te gaan? Het is doorgaans een erg leuke dag in een mooie omgeving. Geef je even op bij Diana via diana@dewar.nl!

Fietsend meetnet

Gemeente Amersfoort doet mee aan een experiment in de provincie Utrecht waarbij inwoners met mobiele sensoren op de fiets fijnstof gaan meten. De kick-off daarvan vindt plaats op woensdag 17 juli 2019 om 19.30 uur bij Atelier300C, Soesterweg 300c te Amersfoort. Voor deelnemers aan Meet je Stad is een beperkt aantal sensoren gereserveerd. Wil je meedoen? Stuur een mailtje naar meedoen@meetjestad.net

Nodelist

Er is een nieuwe pagina op de website van Meet je Stad waarop de status van het meetnetwerk is te volgen: http://meetjestad.net/node/list.html

nodelist.jpg

Met behulp van dit overzicht heeft Dennis de serie meetstations nagelopen die in Amersfoort meten in Schothorst, de wijkvergelijking en de windroos. Van een flink aantal daarvan waren de batterijen leeg of was de sensor stukgegaan. De meeste zijn inmiddels weer in de lucht. Dit overzicht is niet alleen te maken voor bovenstaande meetensembles, maar ook voor Tilburg, Bergen en een aantal andere plaatsen waar met stations van Meet je Stad wordt gemeten.

Voor individuele meetstations id er steeds een actuele pagina beschikbaar op http://meetjestad.net/node/ID, waarbij je i.p.v ID het nummer van je meetstation in vult.

 Hittestress in Schothorst

Dit jaar begon een subproject van Meet je Stad in de wijk Schothorst. Er zijn daar tientallen kastjes opgehangen om heel specifiek hittestres te kunnen meten. Er zijn een paar workshops gegeven en er is onderzoek gedaan naar hoe mensen de hittegolf van vorige zomer hebben beleefd.

Het is een onderzoek dat we doen samen met de gemeente en met Lisette Klok van de Hogeschool van Amsterdam. Omdat er in Schothorst de komende jaren wat ingrijpende dingen in de infrastructuur moeten gebeuren wil de gemeente de wijk als voorbeeld gebruiken om te kijken hoe je de wijk klimaatbestendiger kunt maken.

Wie aan dat onderzoek mee wil doen kan even contact opnemen met Diana. We zoeken mensen die mee willen naar buurtbijeenkomsten en marktjes om daar met bewoners te praten over hoe zij de wijk, wateroverlast en de hitte beleven. Ook zoeken we natuurlijk mensen die willen helpen de meetkastjes daar in de lucht te houden.

Via de HvA is er nu een wiskundestudent die de data uit Schothorst gaat analyseren. Als we willen kunnen we van hem leren en meekijken naar hoe hij het doet en natuurlijk naar de resultaten. Laat het ons weten als je dat leuk vindt.

 Noorwegen

Meet je Stad is 10 tot 14 juni weer in Bergen, Noorwegen voor een symposium over vernieuwing in de meteorologie. We vertellen daar aan professionele wetenschappers over Meet je Stad en over hoe amateurwetenschappers bij kunnen dragen aan kennis over het klimaat. Daarna kunnen bezoekers van het symposium een meetkastje solderen.

In Bergen hangen nu ongeveer 60 kastjes, waarvan 40 online zijn. De andere 20 proberen we  op de dinsdag online te krijgen tijdens een terugkomavond. 

Ondertussen komen van de Noorse deelnemers ook goede verbeteringen in de firmware van het meetstation. Ketil heeft daar een verbetering gemaakt in de GPS-ontvangst, omdat in Noorwegen minder GPS-bereik is dan in Nederland, vanwege de bergen. Tijdens een workshop waren er te weinig blindklinkmoeren om de doppen vast te zetten op de behuizing, en daar heeft een deelnemer toen een handig 3Dgeprint beugeltje voor gemaakt. Dat beugeltje hebben wij weer iets aangepast en zijn we nu aan het testen. Dat is de kracht van open source!

 27 april 2019 Koningsdag

Tijdens Koningsdag stond Meetjestad met een stand op de Varkensmarkt, tussen de andere groepen die wat demonstreerden, zoals compost maken met wormen. Harmen en Francisca waren erbij.

20190427 koningsdag 01.jpg20190427 koningsdag 02.jpg

Ariane en koning Willem-Alexander met Harmen. Ariane aan het solderen.

1. Hoe was het om de koning te ontmoeten?

Harmen: Prima, gezellig en geïnteresseerd, maar vooral erg kort om het hele project uit de doeken te kunnen doen. Hoewel, van de 2 uur die het totale koningsbezoek duurde hebben ze wel 5 minuten bij ons doorgebracht.

2. Waren Maxima, Amalia en Alexia er ook bij?

Harmen: Ja, na de koning kwamen er nog een vrouw en een prinsesje aan tafel zitten. Later bleek dat Maxima te zijn. Ze stellen zich niet voor he, en ik kijk nooit televisie en lees ook geen roddelbladen dus had geen idee hoe die er uit zag.

3. Had hij echte belangstelling of was het social talk (of was hij al moe)?

Harmen: Het was het begin van hun wandeling en hij kwam beslist niet moe over. Hij was wel erg belangstellend. Ik heb hem ook een stukje laten solderen. Dat had hij voor het laatst op de lagere school gedaan.

4. Heeft hij nog vragen gesteld?

Harmen: Hij vroeg of we verschillen zagen tussen verschillende wijken. Ik heb verteld dat dat precies een van onze onderzoeksdoelen is maar dat het nog te vroeg is om daar conclusies over te trekken.

5. Hoe was het bezoek van de koning voor jou, Francisca?

Francisca: Natuurlijk was het erg spannend. We hadden de dag van te voren al voorbereid en alle spullen klaar gezet. Toen de koning echt langs kwam was het wel een beetje schrikken want als hij echt daar voor je staat en je een hand geeft, wie maakt dat nou mee. Ik vond het erg goed geregeld. Ik vond het wel jammer dat hij maar zo kort op het pleintje was, in totaal maar 6 minuten.

6. Hoe was Ariane?

Francisca: Ariane was erg aardig en zelfverzekerd. De koning zei nog toen hij zich zelf en zijn dochter voorstelde: ‘dit is mijn dochter Ariaantje’

7. Wat heeft Ariane gesoldeerd?

Francisca: Ariana heeft een weerstandje aan de printplaat gesoldeerd. Alle verschillende meetapparaatjes op de printplaat hebben een andere hoeveelheid energie nodig, anders gaan ze kapot, en een weerstandje zorgt er dan voor dat de juiste hoeveelheid energie naar de verschillende onderdelen komt. De koning had het laatste onderdeel, namelijk het led lampje op een plaat gesoldeerd. Wat wel grappig was, dat nadat de koning het led lampje er op had gesoldeerd, het meetplaatje het ook ging doen.

8. Had Ariane belangstelling voor het project? Begreep ze er wat van?

Francisca: Of ze er belangstelling voor had? Zeker, ze vond het zeer interessant. Dat kon je echt merken. Maar of ze er iets van begreep? Dat weet ik niet, we hadden ook niet veel tijd om het goed uit te kunnen leggen.

9. Later kwam Maxima en nog een prinses, welke prinses?

Francisca: De andere twee prinsessen. Amalia en Alexia.

10. Hoe waren Maxima en de prinsessen?

Francisca: Heel aardig, maar net toen we wat wilden gaan vertellen moesten ze al weer weg.

11. Hadden ze belangstelling voor het project?

Francisca: Ze moesten erg snel weg maar volgens mij wel.

Van de Datagroep

De meteorologische lente

De meteorologische lente loopt van 1 maart tot 1 juni.

De lente was dit jaar heel anders dan vorig jaar.

Op 4 mei sneeuwde het nog een beetje in zuid Limburg.

20190504 sneeuw in zuid limburg (buien) small.jpg

Vorig jaar begon in mei al de hitte, hoewel niet officieel, maar in Amersfoort wel.

Grafiek toont wat het KNMI waarnam. Gemiddeld is voor mei 17°C. Vorig jaar er ruim boven, dit jaar er ruim onder.

20190504 begin mei vergelijk - NL.jpg

Onderstaande grafiek de temperatuur in Amersfoort en de zwarte lijn van het KNMI.

Meteorologische lente in NL - NL.jpg

Pasen was 21 en 22 april. Vooral 2de Paasdag was kanshebber voor de eerste zomerse dag en een record voor Pasen. Maar de temperatuur bleef steken op 24,8 graden in de Bilt. In Amersfoort werd het wel warmer.

De eerste zomerse dag (> 25°C in de Bilt) was pas 1 juni met 25,7°C.

De eerste tropische dag (> 30°C in de Bilt) was pas 2 juni met 30,4°C.

Beide net buiten de meteorologische lente.

Zomerse dag

Eerste zomerse dag dit jaar was 1 juni en dus net niet tijdens de meteorologische lente.

Het is een zomerse dag als het in de Bilt 25 graden of meer is.

Hieronder de grafiek van het aantal zomerse dagen en de verdeling over het jaar van de afgelopen 10 jaar. 2018 had erg veel dagen. 2019 heeft de eerste twee pas in juni.

knmi temp 2010-2019 zomerse dagen NL.jpg


_ the english version.jpg

Announcements by Harmen Zijp

MjS rapport 2018

Every year we write a report of what happened last year. And it always turns out that we have done more than we thought we had done. 2018 also turned out to be an exciting year with many new developments. Read the annual report via this link: http://meetjestad.net/downloads/mjs2018.pdf

Green day at Park Schothorst, who's coming?

On Sunday 30 June from 11 a.m. to 4 p.m. there will be another Green Day, a sustainability market where the whole of Amersfoort with stands is present. Like every year, Meet your City and De WAR are again invited to man a stall. We then provide information and may meet new participants. Who wants to go for a few hours? It is usually a very nice day in a beautiful setting. Sign up with Diana via diana@dewar.nl !

Cycling measuring network

The municipality of Amersfoort is taking part in an experiment in the province of Utrecht in which residents will measure particulate matter with mobile sensors on their bicycles. The kick-off will take place on Wednesday 17 July 2019 at 7.30 pm at Atelier300C, Soesterweg 300c in Amersfoort. A limited number of sensors is reserved for participants in Meet your City. Do you want to join? Send an email to meeoen@meetjestad.net

Nodelist

There is a new page on the Meet je Stad website on which the status of the monitoring network can be followed: http://meetjestad.net/node/list.html

nodelist.jpg

With the help of this overview, Dennis checked the series of measuring stations that measure in Schothorst in Amersfoort, the neighborhood comparison and the compass rose. Of a large number of them, the batteries were empty or the sensor broke. Most are now back in the air. This overview can not only be made for the above measurement ensembles, but also for Tilburg, Bergen and a number of other places where measurements are taken with Meet je Stad stations.

For individual monitoring stations, there is always a current page available at http://meetjestad.net/node/ID, where you enter the number of your monitoring station instead of ID.

Heat stress in Schothorst

This year a sub-project of Meet je Stad started in the Schothorst area of Amersfoort. Dozens of boxes have been hung there to be able to measure heat stress very specifically. A few workshops have been given and research has been done into how people experienced the heat wave of last summer.

This is part of a study that we are doing together with the municipality and with Lisette Klok of the Hogeschool van Amsterdam. Because in Schothorst some radical things must be done in the infrastructure in the next years, the municipality wants to use the neighborhood as an example to see how you can make the neighborhood more climate-proof.

Anyone who wants to participate in that research can contact Diana. We are looking for people who want to go to neighbourhood meetings and markets to talk to residents about how they experience the neighbourhood, flooding and the heat. We are of course also looking for people who want to help keep the measuring boxes there working.

Via the HvA there is now a mathematics student who will analyze the data from Schothorst. If we want we can learn from him and watch how he is doing and of course the results. Let us know if you like it.

Norway

Meet je Stad is back in Bergen, Norway for a symposium on innovation in meteorology on 10-14 June. We tell professional scientists there about Meet your City and how amateur scientists can contribute to knowledge about the climate. Visitors to the symposium can then solder a measuring box.

Bergen now has around 60 cupboards, 40 of which are online. We try to get the other 20 online on Tuesday during a return evening.

Meanwhile, the Norwegian participants are also making good improvements to the firmware of the measuring station. Ketil has made an improvement in GPS reception there, because there is less GPS coverage in Norway than in the Netherlands, due to the mountains. During a workshop there were too few blind rivet nuts to fix the caps on the housing, and a participant then made a handy 3D printed bracket for that. We have adjusted that bracket again and are now testing it. That is the power of open source!

27-04-2019 King's Day

During King's Day, Meetjestad had a position at the Varkensmarkt, among the other groups that demonstrated, such as making compost with worms. Harmen and Francisca were there.

20190427 koningsdag 01.jpg20190427 koningsdag 02.jpg

Princes Ariane and King Willem-Alexander met with Harmen. Princess Ariane soldered.

1. What was it like to meet the king?

Harmen: Great, cozy and interested, but above all very short to be able to explain the entire project. Although, of the 2 hours that the total royal visit lasted, they have spent 5 minutes with us.

2. Queen Maxima, Princess Amalia and Princess Alexia were also among them?

Harmen: Yes, after the king another woman and a little princess sat down at the table. Later it turned out to be Maxima. They don't introduce themselves, and I never watch television or read gossip magazines, so I had no idea what it looked like.

3. Was the King really interested or was it social talk (or was he already tired)?

Harmen: It was the start of their walk and he certainly didn't seem tired. He was very interested. I also let him solder a bit. He had done that for the last time in elementary school.

4. Did he ask any questions?

Harmen: He asked if we saw differences between different neighborhoods. I have said that this is exactly one of our research goals, but that it is too early to draw conclusions about it.

5. How was the king's visit for you, Francisca?

Francisca: Of course it was very exciting. We had already prepared the day before and put all the equipment ready. When the king really came along it was a bit of a shock because if he really stands there for you and gives you a hand, who will experience that. I thought it was arranged very well. I thought it was a pity that he was only so short on the square, only 6 minutes in total.

6. What was Ariane like?

Francisca: Ariane was very nice and confident. The king said when he introduced himself and his daughter: "this is my daughter Ariaantje"

7. What has Ariane soldered?

Francisca: Ariana has soldered a resistor to the circuit board. All the different measuring devices on the printed circuit board need a different amount of energy, otherwise they will break, and a resistor will ensure that the correct amount of energy comes to the different parts. The king had soldered the last part, namely the LED light on a plate. What was funny was that after the king had soldered the LED light on it, the measuring plate started to work.

8. Was Ariane interested in the project? Did she understand something about it?

Francisca: Whether she was interested in it? Certainly, she found it very interesting. You could really tell. But whether she understood something of it? I don't know, we didn't have much time to explain it properly.

9. Later Maxima and another princess came, which princess?

Francisca: the other two princesses. Amalia and Alexia.

10. What were Maxima and the princesses like?

Francisca: Very nice, but just when we wanted to tell something they had to leave again.

11. Were they interested in the project?

Francisca: They had to leave very quickly but I think so.

From the Data Group

The meteorological spring

The meteorological spring runs from 1 March to 1 June.

Spring was very different this year than last year.

On 4 May it snowed a bit in southern Limburg.

20190504 sneeuw in zuid limburg (buien) small.jpg

Last year the heat started in May, although not officially, but in Amersfoort it did.

Graph shows what the KNMI (Royal Dutch Meteorological Institute) observed. The average for May is 17C. Well above last year, well below this year.

20190504 begin mei vergelijk - ENG.jpg

The graph below shows the temperature in Amersfoort and the black line of the KNMI.

Meteorologische lente in NL - ENG.jpg

Easter was April 21 and 22. 2nd Easter Day in particular was a contender for the first summer day and a record for Easter. But the temperature got stuck at 24.8 degrees in the Bilt. It became warmer in Amersfoort.

The first summer day (> 25˚C in the Bilt) was only 1 June with 25.7˚C.

The first tropical day (> 30˚C in the Bilt) was only 2 June with 30.4˚C.

Both just outside the meteorological spring.

Summer day

The first summer day this year was 1 June and therefore just not during the meteorological spring. It is a summer day when it is 25 degrees or more in the Bilt.

Below the graph of the number of summer days and the distribution over the year of the past 10 years. 2018 had a lot of days. 2019 has the first two only in June.

knmi temp 2010-2019 zomerse dagen ENG.jpg